புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Pain Balm Extra Power /அமுர்தஜன்
Amrutanjan

Pain Balm Extra Power /அமுர்தஜன்

Regular price Rs. 43.70 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Stress, Cold related headaches & Body pain
  • Natural & Scientifically combined pure 10 herbs & aromatic oils relaxes the nerves, ease tension & cold related headache & body pain.
  • Relives cold related headaches,stress & body pain.Vapourising for nasal congestion.
  • 100% Ayurvedic- kicks out pain, India's No:1 Pain Balm
  • Inhale, Apply on Forehead, temples, neck and gently massage. Rub on the throat and chest for cold relief.