புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Vettrillai / வெற்றிலை
OCTOPAL

Vettrillai / வெற்றிலை

Regular price Rs. 5.75 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Betel leaf has heart-shaped, soft, clean and long-stalked leaves with a pointed apex. It has vitamins such as vitamin C, riboflavin, niacin, thiamine and carotene. It is also a greater supply of calcium.

Benefits

The juice from the leaf is known to have diuretic properties and assists urination when taken with diluted milk. Local application of betel leaves relieves sore throat. Juice of betel leaves dropped in the ear relieves ear aches.